Vedtægter

Vedtægter

 

> Se forslag til vedtægtsændringer 2019

 

Efter seneste revision på generalforsamlingen i januar 2018 gælder følgende:

 

Love for Uggerhalne Sportsrideklub

 

Paragraf l.

Foreningens navn er Uggerhalne Sportsrideklub, dens hjemsted er Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov og dens formål er at fremme ridesporten i Aalborg Kommune.

 

Paragraf 2.

I klubben kan optages aktive medlemmer ved henvendelse til bestyrelsen. Unge mennesker optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18.

 

Medlemskabet er gældende et år ad gangen fra den dato, bekræftelse foreligger; men deltagelse i arrangementer kan først finde sted, når kontingentet er betalt.

 

Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.

 

Paragraf 3.

Kontingentet udgør det på generalforsamlingen fastsatte beløb.

 

Ved restance i mere end 3 mdr. slettes vedkommende medlem og kan kun optages på ny mod betaling af restance.

 

Paragraf 4.

Stemmeberettigede er aktive medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent inden 14 dage fra modtagelse af opkrævning, senior- medlemmer med 1/1 stemme, juniormedlemmer med 1/2 stemme. Stemmeafgivning ved fuldmagt er ikke tilladt.

 

Paragraf 5.

Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse bestående af 6 seniormedlemmer, der alle skal være amatører, og som af generalforsamlingen vælges for 2 år. Man skal have været medlem af klubben i mindst tre måneder for at være valgbar. Formandsposten besættes af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv. Der afgår hvert år 3 medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov bestående af medlemmer, også uden for bestyrelsen.

 

Klubbens juniormedlemmer alene har ret til valg af 2 juniormedlemmer af bestyrelsen. De vælges for 2 år, selvom de derved kan komme til at sidde ud over deres 18. år. 1 juniormedlem afgår hvert år, genvalg er tilladt. De valgte juniormedlemmer, der begge skal være amatører, skal i videst muligt omfang inddrages i bestyrelsens arbejde.

 

Paragraf 6.

Bestyrelsen sammentræder én i gang hver måned og i øvrigt på forlangende af et bestyrelsesmedlem. På bestyrelsesmøderne, hvor mindst 5 medlemmer skal være til stede, afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører ved mødet en beslutningsprotokol, som underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Paragraf 7.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dens drift; dog skal køb og salg af jord eller fast ejendom godkendes af generalforsamlingen.

 

Paragraf 8.

Klubbens regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer.

 

Regnskabsåret går fra l. januar til 31. december.

 

Paragraf 9.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflertal (se dog paragraf 10. og 13.) Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

 

Paragraf 10.

Til forandring af lovene og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Paragraf 11.

Den ordinære generalforsamling afholdes i senest i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden 15. december. Tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles med mindst 14 dages varsel ved opslag på rideskolen.

 

Paragraf 12.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når et antal stemmeberettigede medlemmer, svarende til mindst 20 1/1 stemmer, skriftligt fremsætter ønske herom med meddelelse af dagsorden.

 

Paragraf 13.

Til klubbens opløsning kræves en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for beslutningen. Er ikke så mange medlemmer mødt, indvarsles til ny generalforsamling, hvor beslutningen træffes uden hensyn til antal mødte medlemmer, men med førnævnte kvalificerede majoritet.

 

Opløses klubben anvendes et eventuelt overskud efter bestyrelsens bestemmelse og ridesportslige formål.

 

Paragraf 14.

I tilfælde, der ikke er forudsete eller omtalt i disse love, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe foreløbig afgørelse under en generalforsamlings sanktion eller forkastelse. Tvivlsspørgsmål kan ikke indankes for nogen domstol.

 

Paragraf 15.

Intet medlem af klubben kan hæfte personligt for klubbens økonomiske anliggender.

Vi siger en stor tak til vores sponsorer:

Uggerhalne Sportsrideklub, Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov

Copyright @ 2016