Forslag til vedtægtsændringer 2019

Forslag til vedtægtsændringer 2019


Bestyrelsen foreslår pr. 13. december 2018  følgende ændringer til godkendelse på generalforsamlingen 26. februar 2019 i forbindelse med klubbens forestående certificering under DRF:


Rettelse til Paragraf 1:


Nuværende paragraf 1:


Foreningens navn er Uggerhalne Sportsrideklub, dens hjemsted er Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov og dens formål er at fremme ridesporten i Aalborg Kommune.


Forslag til ændring:


Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. Klubbens hjemsted er Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov og dens formål er at fremme ridesporten i Aalborg Kommune.Rettelse til Paragraf 2:


Nuværende paragraf 2:


Medlemskabet er gældende et år ad gangen fra den dato, bekræftelse foreligger; men deltagelse i arrangementer kan først finde sted, når kontingentet er betalt.


Forslag til ændring:


Medlemskabet er gældende et halvt år ad gangen fra den dato, bekræftelse foreligger; men deltagelse i arrangementer kan først finde sted, når kontingentet er betalt.Rettelse til Paragraf 10:


Nuværende Paragraf 10:


Til forandring af lovene og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.


Forslag til ændring:


Paragraf 10A.

Til forandring af lovene og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.


Paragraf 10B.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden , eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.


Paragraf 10C.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).


Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.


Paragraf 10D.

I det af Paragraf 10 C omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved Skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).


Vi siger en stor tak til vores sponsorer

Uggerhalne Sportsrideklub, Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov

Copyright @ 2016