UGGERHALNE SPORTSRIDEKLUB
BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN

 

 1. Konstituering

første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær.
 

 1. Bestyrelsesmøder

Afholdes normalt 1 gang om måneden.
Sekretæren indkalder efter aftale med formanden via e-mail til bestyrelsesmøderne med 7 dages varsel.

Skriftligt materiale til brug for behandling af enkeltsager medsendes, såfremt det er muligt. Hvis særlige forhold kræver hurtig behandling, kan formanden indkalde til et bestyrelsesmøde med kortere varsel. Bestyrelsen kan afholde møde, når formanden finder der er behov, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen over for formanden fremsætter ønske herom.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan fremsætte forslag til dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er til stede, heraf formand eller næstformand.

 

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende - i dennes forfald næstformandens.

 

I ekstraordinære tilfælde kan formanden lade bestyrelsen træffe beslutninger skriftligt, telefonisk eller ved e-mail. Sådanne beslutninger bekræftes på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

  En flertalsbeslutning truffet i bestyrelsen skal i ord og handling efterfølgende loyalt efterleves af alle bestyrelsesmedlemmer.

  Medlemmer, pensionærer, rideskoleryttere og andre som ønsker emner behandlet på Uggerhalne Sportsrideklubs bestyrelsesmøde skal senest 10 dage før bestyrelsesmødet fremsende emne og evt. skriftligt materiale    til sekretæren.
  
Har et medlem af bestyrelsen forfald, skal mødeindkalder have meddelelse herom. Suppleanter deltager I bestyrelsesmøderne.

 

 1. Dagsorden

Dagsorden for bestyrelsens møder har følgende faste punkter:

 

 1. Mødested

Møderne afholdes Uggerhalne Sportsrideklub. Under særlige omstændigheder kan mødet afholdes

privat hos et bestyrelsesmedlem.

 

 1. Referater

Sekretæren fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Et beslutningsreferat sendes via mail til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse. Er referatet godkendt, kan det lægges på hjemmesiden med henblik på meddelelse til Uggerhalne Sportsrideklubs medlemmer.
Sekretæren kommunikerer vegne af bestyrelsen efter referatets godkendelse bestyrelsens beslutninger til de personer, der har ønsket emner behandlet.
Evt. indsigelser til et referat drøftes førstkommende bestyrelsesmøde. Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i flertallets afgørelse i en sag, kan medlemmet kræve at få sit særstandpunkt ført til referat.

 

 1. Den daglige ledelse

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af Uggerhalne Sportsrideklub, herunder at der for mindst et år ad gangen udarbejdes budgetter for drift, der inden det kommende års generalforsamling skal være forelagt bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen foretager løbende kontrol med overholdelse af budgettet.

  Bestyrelsen fører tilsyn med udvalgene og personale samt sikrer, at arbejdet udføres forsvarligt og i overensstemmelse med USR's love, funktionsbeskrivelser og/eller bestyrelsens anvisninger.

 

 1. Habilitet

Ethvert bestyrelsesmedlem skal ved nyvalg meddele, hvilke øvrige bestyrelser, den pågældende er medlem af, samt evt. forhold der kan medføre inhabilitet i forbindelse med det enkelte bestyrelsesmedlems virke i bestyrelsen.
Hvis   der    i    et   bestyrelsesmedlems funktionsperiode måtte opstå situationer, som vil kunne påvirke bestyrelsesmedlemmets habilitet, skal bestyrelsen straks underrettes herom af vedkommende bestyrelsesmedlem.

Nye bestyrelsesmedlemmer orienteres om klubbens forretningsorden.

 

 1. Regnskaber

Kassereren foretager løbende ud- og indbetalinger og opkræver betaling for rideskoleundervisning, opstaldning og andre indtægter. Kassereren orienterer løbende om regnskab og budget de månedlige bestyrelsesmøder.

Uggerhalne Sportsrideklubs regnskab, der er offentligt, underskrives af den daglige ledelse og revideres af de generalforsamlingen valgte revisorer.
Formanden og kassereren er berettiget til uden særskilt tilladelse at udlevere kopier af regnskabsmateriale, herunder rrevisionsprotokoller og enkeltbilag til offentlige myndigheder, Aalborg Kommune og SparNord Bank og Nordjyske Bank.

 

 1. Ændring af forretningsorden:

Ændringer i ovenstående forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

Retningslinjer for god ledelse i Uggerhalne Sportsrideklub

Retningslinjer for god ledelse skal opfattes som supplement til den beskrevne forretningsorden for bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer underskriver retningslinjer for god ledelse.

 

 1. USR

USR's grundlæggende opgave er at varetage sine medlemmers, pensionærers og rideskolerytteres interesser samt at have gode relationer til DRF´s distrikt 14 og andre rideklubber i området. Det er bestyrelsens opgave til enhver tid at varetage USR's medlemmers ridesportslige interesser.
 

 1. Åbenhed og gennemsigtighed

Bestyrelsen er over for USR's medlemmer ansvarlig for at beslutninger og strategier træffes og gennemføres med størst mulig åbenhed og gennemsigtighed.

 

 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Retningslinjer:

  1. Bestyrelsens forhandlinger finder sted i den samlede bestyrelse, og alle væsentlige beslutninger træffes i den beslutningsdygtige bestyrelse.
  2. Der udarbejdes en arbejds- og opgavebeskrivelse, som indeholder en beskrivelse af formandens og næstformandens opgaver. Næstformanden skal kunne fungere i tilfælde af formandens forfald og i øvrigt være en effektiv sparringspartner til denne.
  3. Formanden har et særligt ansvar for at sikre, at bestyrelsen fungerer tilfredsstillende, og at bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde. Formanden påser i den forbindelse, at det enkelte bestyrelsesmedlems særlige viden og kompetence bliver anvendt bedst muligt i bestyrelsesarbejdet til gavn for USR.
  4. Bestyrelsens forretningsorden er et effektivt redskab til løsning af bestyrelsens opgaver. Forretningsordenen gennemgås mindst én gang årligt af den samlede bestyrelse med henblik på at sikre, at forretningsordenen altid er tilpasset USR's behov.
  5. Bestyrelsens mødefrekvens tilrettelægges således, at bestyrelsen hele tiden kan være en effektiv sparringspartner for udvalgene og kan reagere hurtigt og effektivt.
  6. Det enkelte bestyrelsesmedlem gør sig klart, hvilke tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller og afsætter tilstrækkelig tid til sine opgaver i bestyrelsen.
  7. Bestyrelsen evaluerer sit arbejde én gang årligt inden den årlige ordinære generalforsamling.
  8. Al deltagelse i bestyrelsen er underlagt tavshedspligt.
 

Bestyrelsen sammensætning og rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen respekterer, at det er en demokratisk proces at vælge bestyrelsesmedlemmer og opfordrer generelt til, at der opstilles kandidater. Bestyrelsen er samtidig ved udskiftninger på posterne ansvarlig for at søge at dække evt. manglende kompetencer ved at opfordre personer til at opstille til valg og gøre generalforsamlingen opmærksom på de overvejelser, der er sket i forbindelse med dette.

 

Bestyrelsen skal ideelt set være sammensat som et team, der totalt set rummer de kompetencer, rideklubben har brug for. Det er ligeledes grundlæggende, at medlemmerne af bestyrelsen har tillid til hinanden. Er denne ikke til stede, vil bestyrelsesarbejdet ikke fungere optimalt.

 

De ni kompetencer for bestyrelsesmedlemmer:

   1. Interesse for USR og dets arbejde
   2. Udsyn og fremsyn
   3. Evnen til at lytte
   4. Resultatorienteret
   5. Tid
   6. Kemi med den øvrige bestyrelse
   7. Selvstændighed kunne leve op til de øvrige medlemmer
   1. Evt. ledelsesmæssig erfaring
   2. Ekspertise et eller flere felter

I relation til punkt 9, ekspertise, er det en fordel, såfremt ekspertisen er inden for foreningens kerneområder: Klubdrift, ridesporten, stævner, personaleledelse og uddannelse ligesom det er en fordel med personer, som har en kommerciel og mediemæssig profil.

Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen.

 

 

Bestyrelsen i USR, 2023