Vedtægter

Gælder for Uggerhalne Sportsrideklub og Helgstrand Academy

Vedtægter for Uggerhalne Sportsrideklub

Efter seneste revision på generalforsamlingen i februar 2022 gælder følgende


Love for Uggerhalne Sportsrideklub

Paragraf 1

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. Klubbens hjemsted er Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov og dens formål er at fremme ridesporten i Aalborg Kommune.

Paragraf 2

I klubben kan optages aktive medlemmer ved henvendelse til bestyrelsen. Unge mennesker optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18.

Medlemskabet er gældende et halvt år ad gangen og opkræves 1. januar og 1. juli.
Deltagelse i arrangementer kan først finde sted, når kontingentet er betalt.

Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.

Paragraf 3

Kontingentet udgør det på generalforsamlingen fastsatte beløb.

Ved restance i mere end 3 mdr. slettes vedkommende medlem og kan kun optages på ny mod betaling af restance.

Paragraf 4

Stemmeberettigede er aktive medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent inden 14 dage fra modtagelse af opkrævning, senior- medlemmer med 1/1 stemme, juniormedlemmer med 1/2 stemme. Stemmeafgivning ved fuldmagt er ikke tilladt.

Paragraf 5

Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse bestående af 6 seniormedlemmer, der alle skal være amatører, og som af generalforsamlingen vælges for 2 år. Man skal have været medlem af klubben i mindst tre måneder for at være valgbar. Formandsposten besættes af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv. Der afgår hvert år 3 medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov bestående af medlemmer, også uden for bestyrelsen.

Klubbens juniormedlemmer alene har ret til valg af 2 juniormedlemmer af bestyrelsen. De vælges for 2 år, selvom de derved kan komme til at sidde ud over deres 18. år. 1 juniormedlem afgår hvert år, genvalg er tilladt. De valgte juniormedlemmer, der begge skal være amatører, skal i videst muligt omfang inddrages i bestyrelsens arbejde.

Ved amatør forstås en person, som ikke har heste og ridning som hovedbeskæftigelse og -indtægt.

Paragraf 6

Bestyrelsen sammentræder én i gang hver måned og i øvrigt på forlangende af et bestyrelsesmedlem. På bestyrelsesmøderne, hvor mindst 5 medlemmer skal være til stede, afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører ved mødet en beslutningsprotokol, som efterfølgende godkendes af alle bestyrelsesmedlemmer.

Paragraf 7

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dens drift; dog skal køb og salg af jord eller fast ejendom godkendes af generalforsamlingen.
Tegningsberettiget er formand og kasserer i fællesskab, og de er dermed underskriftsberettiget overfor 3. mand, f.eks. banken

Paragraf 8

Klubbens regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Paragraf 9

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflertal (se dog paragraf 10. og 13.) Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Paragraf 10

Paragraf 10A

Til forandring af lovene og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

Paragraf 10B

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden , eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

Paragraf 10C

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

Paragraf 10D

I det af Paragraf 10C omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved Skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

Paragraf 11

Den ordinære generalforsamling afholdes senest i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden 15. december. Tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles med mindst 14 dages varsel ved opslag på rideskolen.

Paragraf 12

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når et antal stemmeberettigede medlemmer, svarende til mindst 20 1/1 stemmer, skriftligt fremsætter ønske herom med meddelelse af dagsorden.

Paragraf 13

Til klubbens opløsning kræves en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for beslutningen. Er ikke så mange medlemmer mødt, indvarsles til ny generalforsamling, hvor beslutningen træffes uden hensyn til antal mødte medlemmer, men med førnævnte kvalificerede majoritet.

Opløses klubben anvendes et eventuelt overskud efter bestyrelsens bestemmelse og ridesportslige formål.

Paragraf 14

I tilfælde, der ikke er forudsete eller omtalt i disse love, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe foreløbig afgørelse under en generalforsamlings sanktion eller forkastelse. Tvivlsspørgsmål kan ikke indankes for nogen domstol.

Paragraf 15

Intet medlem af klubben kan hæfte personligt for klubbens økonomiske anliggender.

 

Link til USR's Forretningsorden