Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022


Indkaldelse til ordinær

GENERALFORSAMLING I UGGERHALNE SPORTSRIDEKLUB

den 15. februar 2022 kl. 19

Generalforsamlingen afholdes i rytterstuen i USR,

Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg:
  1. Stævneudvalg
  2. Forældreudvalg
  3. Aktivitets-/kursusudvalg
  4. Juniorudvalg
 4. Kassererens beretning
 5. Budget 2022
 6. Valg til bestyrelsen senior:
  Følgende er på valg: Anette Nyborg, Caroline Breck og Bianca Pedersen.

  Suppleanter Heidi Gelardi og Mette Sloth er på valg.
  Alle er villige til genvalg.
  Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille kandidater.

 7. Valg til bestyrelsen, junior: Følgende er på valg: Ingeborg Jensen.
  Suppleant: Kathrine Breck.
  Begge er villige til genvalg.
  Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille kandidater.
 8. Andre udvalg: Materialeudvalg, Sponsorudvalg
 9. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 15. december 2021 ifølge vedtægterne.
  9a. Vedtægtsændring fra bestyrelsen læs nedenfor.
 10. Valg af revisorer: Betina C.M. Nielsen og Tommy Breck er på valg.
 11. Eventuelt


Alle er velkommen til at deltage i generalforsamlingen, specielt vil vi opfordre forældre til juniorer til at møde op.


Stemmeret har medlemmer af USR der ikke har restancer fra 2021.


Bestyrelsen for Uggerhalne Sportsrideklub, 6. december 2021    
Forslag til vedtægtsændringer – december 2021

 

Rettelse til Paragraf 2:

 

Nuværende paragraf 2

 

I klubben kan optages aktive medlemmer ved henvendelse til bestyrelsen. Unge mennesker optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18.

Medlemskabet er gældende et halvt år ad gangen fra den dato, bekræftelse foreligger; men deltagelse i arrangementer kan først finde sted, når kontingentet er betalt.

Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.

 

Forslag til ændring:

I klubben kan optages aktive medlemmer ved henvendelse til bestyrelsen. Unge mennesker optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18.

Medlemskabet er gældende et halvt år ad gangen og opkræves 1/1 og 1/7.
Deltagelse i arrangementer kan først finde sted, når kontingentet er betalt.

Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.


 

Rettelse til Paragraf 5:

 

Nuværende paragraf 5:

Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse bestående af 6 seniormedlemmer, der alle skal være amatører, og som af generalforsamlingen vælges for 2 år. Man skal have været medlem af klubben i mindst tre måneder for at være valgbar. Formandsposten besættes af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv. Der afgår hvert år 3 medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov bestående af medlemmer, også uden for bestyrelsen.

 

Klubbens juniormedlemmer alene har ret til valg af 2 juniormedlemmer af bestyrelsen. De vælges for 2 år, selvom de derved kan komme til at sidde ud over deres 18. år. 1 juniormedlem afgår hvert år, genvalg er tilladt. De valgte juniormedlemmer, der begge skal være amatører, skal i videst muligt omfang inddrages i bestyrelsens arbejde.

 

Forslag til ændring:

Eksisterende tekst – med følgende tilføjelse:
Ved amatør forstås en person, som ikke har heste og ridning som hovedbeskæftigelse og -indtægt.

 

 

 

Rettelse til Paragraf 6:

 

Nuværende Paragraf 6:

Bestyrelsen sammentræder én i gang hver måned og i øvrigt på forlangende af et bestyrelsesmedlem. På bestyrelsesmøderne, hvor mindst 5 medlemmer skal være til stede, afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører ved mødet en beslutningsprotokol, som underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Forslag til ændring:

Bestyrelsen sammentræder én i gang hver måned og i øvrigt på forlangende af et bestyrelsesmedlem. På bestyrelsesmøderne, hvor mindst 5 medlemmer skal være til stede, afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører ved mødet en beslutningsprotokol, som godkendes af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.